Portal - Scholars & Sages

Modified on 2023/06/04 19:18 by Biswajit Dash — Categorized as: Uncategorized

Article from "Sanskrit Compendia", the online collaborative compendia from SAMSKRUTAM.

Sages & Scholars Portal compiles articles related to Sanskrit sages and scholars, their contribution in Sanskrit literature, analysis of the subject, and abstract write-ups on scholars.

Scholars
A.
 • Ashvaghosh
  • Sanskrit: अश्वघोषः
  • ITRANS: ashvaghoShaH
 • Aryashur
  • Sanskrit: आर्यशुरः
  • ITRANS: aaryashuraH
 • Anantabhatta
  • Sanskrit: अनन्तभट्टः
  • ITRANS: anantabhaTTaH

B.
 • Bhasa
  • Sanskrit: भासः
  • ITRANS: bhaasaH
 • Bana
  • Sanskrit: बाणः
  • ITRANS: baaNaH
 • Bharavi
  • Sanskrit: भारविः
  • ITRANS: bhaaraviH
 • Bhattnarayan
  • Sanskrit: भट्टनारायणः
  • ITRANS: bhaTTanaaraayaNaH
 • Bhababhuti
  • Sanskrit: भावभूतिः
  • ITRANS: bhaavabhuutiH
 • Bhojadeva
  • Sanskrit: भोजदेवः
  • ITRANS: bhojadevaH
 • Benkatadhvari
  • Sanskrit: वेङ्कटाध्वरीः
  • ITRANS: veN^kaTaadhvariiH

C.
 • Chanakya
  • Sanskrit: चाणक्यः
  • ITRANS: chaaNakyaH

D.
 • Dandi
  • Sanskrit: दण्डी
  • ITRANS: daNDii
 • Dhananjaya
  • Sanskrit: धनञ्जयः
  • ITRANS: dhanaJNjayaH

G.
 • Gunadhya
  • Sanskrit: गुणाढ्यः
  • ITRANS: guNaaDhyaH

J.
 • Jaideva
  • Sanskrit: जयदेवः
  • ITRANS: jayadevaH

K.
 • Kalidasa
  • Sanskrit: कालिदासः
  • ITRANS: kaalidaasaH
 • Ksemendra
  • Sanskrit: केसमेन्द्रः
  • ITRANS: kesamendraH

M.
 • Magha
  • Sanskrit: माघः
  • ITRANS: maaghaH

N.
 • Nilakanthadiikhita
  • Sanskrit: निलकण्ठदीक्षितः
  • ITRANS: nilakaNThadiikshitaH

P.
 • Panini
  • Sanskrit: पाणिनि
  • ITRANS: paaNini
 • Pandita Bhattanarayana
  • Sanskrit: पण्डित-भट्टनारायणः
  • ITRANS: paNDita-bhaTTanaaraayaNaH

S.
 • Somadeva
  • Sanskrit: सोमदेवः
  • ITRANS: somadevaH
 • Subandhu
  • Sanskrit: शुबन्धुः
  • ITRANS: shubandhuH
 • Shriharsha (King)
  • Sanskrit: श्रीहर्षः
  • ITRANS: shriiharShaH
 • Shriharsha (Poet)
  • Sanskrit: श्रीहर्षः
  • ITRANS: shriiharShaH
 • Shudrak
  • Sanskrit: शुद्रकः
  • ITRANS: shudrakaH
 • Somesvara
  • Sanskrit: सोमेस्वरः
  • ITRANS: somesvaraH

V.
 • Vishakhadatta
  • Sanskrit: विषाखादत्तः
  • ITRANS: viShaakhaadattaH
 • Vishnusharma
  • Sanskrit: विष्णुशर्मा
  • ITRANS: viShNusharmaa